כרטיס מתנה (Gift Card)

הקדמה
1. התנאים המפורטים להלן מהווים תנאי שימוש מחייבים לרכישת ו/או שימוש בכרטיס מתנה ו/או בכרטיס מתנה דיגיטלי (להלן – “הכרטיס”) המונפק על ידי חברת חברת רונן חן בע”מ (להלן: “החברה”).
2. תנאים אלה יחולו על רוכש ומקבל הכרטיס לפי העניין.

אופן ביצוע העסקה
3. הכרטיס יימכר באתר. בעת המכירה יהא על רוכש הכרטיס למלא את הפרטים האישיים בהתאם לפירוט הנדרש באתר בעת ביצוע העסקה.
4. רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי לביצוע העסקה יהא תוקף לכרטיס.
5. שווי הכרטיס כולל מע”מ בהתאם לדין.
6. רוכש הכרטיס יוכל לשלם את תמורתו באמצעות כרטיס אשראי או תשלום באמצעות חשבון paypal בלבד. לא ניתן לשלם תמורת הכרטיס בנקודות מועדון.
7. לשם ביצוע רכישת הכרטיס באתר יהיה על הרוכש למסור פרטי כרטיס האשראי/ חשבון paypal, כתובת דוא”ל וכן פרטים נוספים, הכל כמפורט בתקנון האתר ביחס לביצוע עסקת רכישה באתר.
8. על רוכש הכרטיס למסור פרטים אישיים של מקבל הכרטיס. החברה תשלח את הכרטיס שנרכש באתר לכתובת הדוא”ל של מקבל הכרטיס, כפי שתוזן על ידי רוכש הכרטיס בעת ביצוע רכישת הכרטיס.
9. החיוב יבוצע בהתאם לתנאי חברת האשראי. אם בעת ביצוע העסקה באתר ימסרו על ידי רוכש הכרטיס פרטי זיהוי שגויים, כגון כתובת, תעודת זהות, פרטי כרטיס אשראי/ חשבון paypal וכו’, ו/או אם העסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי, החברה תהא רשאית לבטל את העסקה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
10. החברה זכאית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט לערוך כל בדיקה שתמצא לנכון, לרבות דרישה לקבלת פרטים נוספים ו/או שלא לבצע כל עסקה/ מכירה ו/או לבטל כל עסקה או מכירה, כאשר לא אומתו הפרטים הנוספים ו/או כאשר נסיבותיה מעלות אפשרות שאין מדובר ברכישה של לקוח לשימוש עצמי ו/או כשמדובר בעסקה מחוץ למהלך העסקים הרגיל ו/או בנסיבות חריגות ו/או בכל מקרה שבו קיים חשש לניצול לרעה של הרכישה on line .
11. בסיום ההליך, תישלח לרוכש הכרטיס הודעה בדוא”ל. ההודעה מכילה את פרטי העסקה כנדרש על פי חוק (להלן: “מסמך פרטי העסקה”).
12. בעצם ביצוע העסקה רוכש הכרטיס מצהיר כי כרטיס האשראי באמצעותו מבוצעת העסקה הינו בבעלותו, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינו מורשה על פי כל דין ו/או הסכם לבצע את העסקה בסכום העסקה הרלוונטי ובתנאיה באמצעותו. אם העסקה בוצעה באמצעות חשבון paypal, רוכש הכרטיס מצהיר כי החשבון הינו בבעלותו וכי אין כל מניעה לפי כל דין מביצוע העסקה באמצעותו.
13. האחריות למילוי הפרטים חלה על רוכש הכרטיס בלבד. החברה לא תישא באחריות במקרה של הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך, וכן לא תישא בכל הוצאה הקשורה לכך.

אופן מימוש הכרטיס
14. תוקף כרטיס המתנה הינו 60 חודשים מיום אישור ביצוע העסקה. באחריות מקבל הכרטיס/רוכש הכרטיס לפי העניין, לממש את הכרטיס לא יאוחר מתום מועד זה. לאחר מועד זה לא יהא לכרטיס כל ערך ו/או כל תוקף. לא יינתן החזר כספי ו/או תמורה אחרת ו/או פיצוי בשל אי מימוש הכרטיס עד תום מועד זה.
15. הכרטיס מזכה את רוכש הכרטיס או מקבל הכרטיס לרכוש ממגוון המוצרים באתר ובסניפי חברת רונן חן וזאת עד לגובה הסכום הטעון בו.
16. מימוש הכרטיס יהיה כפוף להוראות כל דין.
17. הכרטיס תקף גם במבצעים והנחות המיועדים לכלל הלקוחות.
18. הכרטיס ניתן לשימוש במקביל להנחות ו/או הטבות מועדון.
19. עם כל רכישה בכרטיס, תתבצע הפתחה של הסכום הטעון בו.
20. לא ניתן להמיר את הכרטיס למזומן.
21. לא יינתן עודף כספי על יתרת הסכום שנותר בכרטיס.
22. לבירור יתרה ופירוט עסקאות ניתן להתקשר לשירות הלקוחות של האתר בטלפון: 03-5188433 בימים א’ -ה’ 16:00-10:00.
23. במקרה של אובדן /גניבה הכרטיס, הכרטיס לא יוחלף ולא תינתן כל תמורה או פיצוי בגינו.
24. כרטיס פגום/מזויף לא יכובד.
25. הכרטיס אינו כרטיס חיוב כהגדרתו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב, התשמ”ו – 1986.